Společnost RC Development s.r.o., IČ 62906488, se sídlem Nádražní 238/7, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov (dále jen „Společnost“) v postavení správce osobních údajů poskytuje v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení 1 subjektům údajů níže uvedené informace o zpracování osobních údajů.


Společnost patří spolu s dalšími řízenými společnostmi do skupiny RC EUROPE, v jejímž čele stojí jako řídící osoba společnost RC Europe Holding s.r.o., IČ: 077 10 704, se sídlem Poštovská 68/3, Brno-město, 602 00 Brno (dále jen jako „skupina RC EUROPE“).


Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává. Společnost zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů, tj. zejména se jedná o osoby, s nimiž Společnost vstupuje do smluvních vztahů. Pokud je obchodním partnerem právnická osoba, jsou Společností zpravidla zpracovávány osobní údaje jejich statutárních orgánů a zaměstnanců – fyzických osob.

Zpracování osobních údajů provádí Společnost zejména prostřednictvím svých zaměstnanců a dalších zpracovatelů na podkladě smluv o zpracování osobních údajů (např. externí správci objektů ve vlastnictví Společnosti, externí právní zástupci, externí účetní, externí poskytovatelé softwarového vybavení, atd.).

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na Společnost na níže uvedených kontaktech:

doručovací adresa:

RC Development s.r.o.
Nádražní 238/7
682 01 Vyškov
adresa datové schránky: cdhzeyt
e-mailová adresa: info@rceurope.com
telefon: +420 545 213 781


Zpracování osobních údajů je prováděno zejména za účelem:
• vedení účetní evidence,
• realizace smluvních vztahů (výkon práv a plnění povinností) vůči obchodním partnerům,
• plnění právních povinností vůči veřejnoprávním subjektům,
• propagace činnosti skupiny RC EUROPE na webových stránkách www.rceurope.cz a sociálních sítích Facebook a Instagram.
Právním základem zpracování jsou skutečnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) Nařízení.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)


Společnost zpracovává následující kategorie údajů:

a) u fyzických osob – jméno, příjmení, datum narození, IČ, místo podnikání, DIČ, telefon, emailová adresa, číslo bankovního účtu, fotografie;
b) u právnických osob (jejich statutárních orgánů a zaměstnanců) – jméno, příjmení, pracovní pozice, telefon, emailová adresa;

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektu údajů.
Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž je Společnost povinna poskytovat osobní údaje na základě příslušných obecně závazných právních předpisů (např. orgány finanční správy), dále pak externí právní zástupci, externí účetní, externí poskytovatelé softwarových služeb, příp. další oprávněné subjekty s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s činnostmi skupiny RC EUROPE, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas. Společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, vyjma případného předání v rámci skupiny RC EUROPE. Údaje budou uchovávány pouze v nezbytném rozsahu a budou v zákonných termínech aktualizovány a po uplynutí zákonné doby skartovány nebo vymazány. Osobní údaje jsou uloženy zejména po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem údajů a dále po dobu 5 let od jeho skončení.

Při stanovení doby uložení osobních údajů jsou zohledňovány veškeré aspekty daného zpracování a zájmy subjektu údajů. Společnost prohlašuje, že dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením tím, že jsou používány různé technologie a postupy zabezpečení.

V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě neposkytnutí osobních údajů nelze naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů. Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout osobní údaje subjektem údajů k situaci, kdy smlouva nebude moci být uzavřena.

Společnost však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů od subjektu údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné.
V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. Profilování není Společností využíváno. Společnost nezpracovává osobní údaje přímo sdělené subjektem údajů pro jiné účely, než pro ty, které byly subjektu údajů sděleny v okamžiku jejich předání.

Pokud hodlá Společnost zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování poskytne subjektu údajů informace o tomto
jiném účelu, jakož i další informace nezbytné k uplatnění jeho práv.

Subjekt údajů má dále tato práva:
▪ V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, tedy zpracování osobních údajů je prováděno se souhlasem subjektu údajů, má subjekt údajů právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
▪ Podat stížnost u dozorového úřadu.
▪ Podle čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům a právo získat od Společnost potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
▪ Podle čl. 16 Nařízení právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají nebo doplnil neúplné osobní údaje.
▪ Právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají.
▪ Právo na to, aby Společnost omezil za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení zpracování jeho osobních údajů.
▪ Pokud to subjekt údajů požaduje, je Společnost povinen informovat subjekt údajů o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 Nařízení.
▪ Za podmínek uvedených v čl. 20 Nařízení získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnost, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
▪ Za podmínek uvedených v čl. 21 Nařízení kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
▪ Za podmínek uvedených v čl. 22 Nařízení nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
▪ Společnost musí podle čl. 34 odst. 1 Nařízení subjektu údajů oznámit případ porušení zabezpečení jeho osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody. Tuto povinnost Společnost nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 Nařízení.

Společnost si vyhrazuje právo příležitostně tuto informaci o ochraně osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“. Aktuální verze informace o ochraně osobních údajů bude vždy přístupná v sídle Společnosti a na webových stránkách.
Společnost doporučuje pravidelně číst tuto informaci a informovat se tak o tom, jak Společnost zpracovává osobní údaje.

Datum aktualizace: 10.12.2018
RC Development s.r.o.